ប្រកាសផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ


មានគណនីរួចហើយ?

ទិញ, លក់ឬជួលផ្ទះរបស់អ្នកជាមួយគេហទំព័រអចលនទ្រព្យអនឡាញនាំមុខគេនៅអាស៊ី។

  • បញ្ចូលកាចុះបញ្ជីគ្មានដែនកំណត់ដោយឥតគិតថ្លៃ។
  • ការនាំមុខឆ្ពោះទៅកាន់អ៊ីម៉ែលឬទូរស័ព្ទរបស់អ្នកពីអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក។


WE ARE HERE TO GENERATE YOU LEADS

✓ FREE account
✓ Unlimited FREE listings
✓ Sales leads go directly to your inbox
✓ No commission on your leads & deals
✓ Over 60,000 leads generated for members on a monthly basis
✓ Upgrade at anytime to generate more enquiry volume

WHY PARTNER WITH DOT PROPERTY

3 Million Monthly Visits

Largest property portal network in Asia covering 9 countries under one brand.

11 Million Page Views

Access to over 3 Million property searches a month. Reach local & international property buyers.

50,000 Agents Across Asia

Asia's most reliable & transparent property platform as trusted by thousands of property professionals.

Our mission is simple, to help our agents generate more sales and rental commission. We do this by providing high quality leads from active property searchers located from Thailand and around South East Asia.

SIMPLE & EFFECTIVE ADVERTISING SOLUTIONS

Dot Property helps clients sell more by publishing via its portfolio of websites, mobile sites, magazines and exhibitions, ensuring property searchers have access to the best choice of the properties from around the world.

CONTACT US TO FIND OUT MORE