វ៉ា​ ច័ន្ទសុផាវ៉ាត់

សូមស្វាគមន៍ចំពោះបណ្តាញសង្គមរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំជាបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Deal ONE Real Estate ដូច្នេះខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នករកកន្លែងស្នាក់នៅ។ ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍អ្នកអាចទាក់ទងខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងរកកន្លែងល្អ។សម្រាប់អ្នក។