×
ESC
Allow notifications and receive property updates from Dot Property

Privacy Policy

At dotproperty-kh.com, យើងយកសន្តិសុខបណ្តាញរបស់អ្នកដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងតាំងចិត្តការពារព៌តមានឯកជនភាពនិងបុគ្គលភាពរបស់អ្នក។ យើងចងក្រងរបាយការណ៍នេះដើម្បីពន្យល់ពីរបៀបដែលយើងប្រមូលប្រើនិងរក្សាព៌តមានរបស់អ្នក សូមអានតហើយមើលការប្រើប្រាស់សម្រាប់ព៌តមានបន្ថែម.

ព៌តមានដែលយើងបានប្រមូល&របៀបដែលយើងប្រើ

The dotproperty-kh.com គេហទំព័រសំណូមពរនិងប្រមូលព៌តមានបុគ្គលភាពពីអតិថិជននៅទីតាំងនិងចម្ងាយផ្សេងៗដែលមានរួមមាន ប៉ុន្តែមិនកំណត់ពេលអ្នកបង្កើតdotproperty-kh.com សមាជិកភាព ធ្វើការទិញ ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងតាមរយះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម សរសេរការមើលផលិតផល បង្កើតទម្រង់ខ្លី ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ការប្រកួត ឬការផ្សព្វផ្សាយ ទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងថែរក្សាក្រុមឬដាក់មាតិកាទាក់ទងអតិថិជនដទៃក្នុងទំព័រនេះ មានមធ្យោបាយចម្បងថ្មីៗដែលយើងប្រមូលព៌តមាន ប៉ុន្តែយើងក៏អាចប្រមូលព៌តមានតាមរយះបណ្តាញដទៃនាពេលអនាគត.

ប្រភេទនៃព៌តមានបុគ្គលភាពដែល យើងអាចប្រមូលពីអ្នកអាចខុសយោងទៅតាមមធ្យោបាយដែលវាផ្តល់ វាអាចមានរួម ប៉ុន្តែមិនកំណត់ ដូចតទៅ:

a) ព៌តមានដែលអ្នកផ្តល់អោយយើង

យើងទទួលនិងរក្សាទុកព៌តមានមួយចំនួនដែលបានផ្តល់អោយយើងដូចជា:

 • ឈ្មោះពេញ
 • អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល
 • លេខទូរស័ព្ទ
 • វិក័យប័ត្រព៌តមាននិងការបង់លំអិត(ដូចជាអាស័យដ្ឋាការបង់, ប័ណ្ឌឥណ្ណទានលំអិតនិងព៌តមានហិរិញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសសម្រាប់គោលបណងនៃការបំពេញប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក)
 • ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់និងលេខសម្ងាត់សម្រាប់dotproperty-kh.comសមាជិកភាពរបស់អ្នក
 • ការកត់ត្រាមួយរបស់អ្នក dotproperty-kh.comប្រវត្តិការកាម្ម៉ង់ ទិញ.
 • ព៌តមានដែលផ្តល់អោយដោយអ្នកតាមរយះអន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយយើងក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
 • ទីតាំងនិងភូមិសាស្ត្រព៌តមានដែលអាចប្រមូលបានប្រសិនបើអ្នកប្រើទីតាំងទូរស័ព្ទឬកម្មវិធី.
 • ព៌តមានលំអិតផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចផ្តល់អោយយើងឬអាចត្រូវបានរូមបញ្ចូលក្នុងព៌តមានដែលផ្តល់អោយយើងតាមរយះអ្នកទីបី
 • លើសពីនេះទៀត ពេលដែលអ្នកជ្រើសរើសជ្ញើរអ៊ីម៉ែលអោយមិត្តភក្តិរបស់អ្នកអំពីdotproperty-kh.com, យើងអាចសំណូមពរអាស័យដ្ឋានអ៊ីុម៉ែលរបស់ពួកគេពីអ្នកដើម្បីផ្ញើរអ៊ីម៉ែលទៅពួកគេទាន់ពេល យើងមិនចែករំលែកព៌តមានអ៊ីម៉ែលមិត្តភក្តិរបស់អ្នកក្នុងគោលបំណងអ្វីផ្សេងទេ ទាល់តែមិត្តភក្តិនោះបានបង្កើតសមាជិកភាពមួយទៅdotproperty-kh.com

b) ព៌តមានបានប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ

យើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វិភាគីគេហទំព័រអ្នកទីបី(រូមទាំងវិភាគីហ្គុកហ្គល)ដែលប្រមូលព៌តមានដែលអាចកំណត់បានមិនចំពោះបុគ្គលដោយស្វ័យប្រវត្តិពីអ្នកមើលត្រួសរបស់អ្នកទៅម៉ាស៊ីនមេពេលណាដែលអ្នកមានអន្តរកម្មជាមួយទំព័ររបស់យើង។ ព៌តមានទាំងនេះរួមមានប៉ុន្តែមិនកំណត់ដូចជា អាស័យដ្ឋានអាយភី ការមើលគេហទំព័រ ទម្រង់តំបន់អាកាស ព៌តមានលំអិតពីម៉ាស៊ីនដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីភ្ជាប់អ៊ីនធឺណែតនិងគេហទំព័ររបស់ពួកយើង និងព៌តមានការយកទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងភ្ជាប់គេហទំព័ររបស់យើងពីទូរស័ព្ទ។ វាត្រូវបានផ្ទុកដោយមធ្យោបាយស្វ័យប្រវត្តិដូចជាខុកឃីនិងភ្លើងសញ្ញាគេហទំព័រ " ខុកឃី" ជាឯកសារអត្ថបទដែលត្រូវបានផ្ទេរពីម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកពេលដែលអ្នកមើលគេហទំព័ររបស់យើងនិងរបស់អ្នក។ យើងប្រើប្រាស់ខុកឃីដើម្បីជួយយើងបង្ហាញការផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រអ្នកដទៃដែលមានការទាក់ទាញចំពោះអ្នកក្នុងការចងក្រងព៌តមាទាំងអស់ពីចរាចរណ៍គេហទំព័រនិងប្រតិបត្តិការគេហទំព័រនិងដើម្បីជួយអោយយើងយល់ការពេញចិត្តរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើសកម្មភាពលើ គេហទំព័រមុនឬបច្ចុប្បន្នដែលអាចអោយយើងផ្តល់អោយអ្នកនូវការជំរុញសេវាកម្មអោយកាន់តែប្រសើរ បទពិសោធន៍គេហទំព័រ និងឧបករណ៍ក្នុងពេលអនាគត អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរការពេញចិត្តលើអ្នកមើលត្រួសៗឬម៉ាស៊ីនដើម្បីប្តូវការទទួលយកម៉ាស៊ីននៃខុកឃីរបស់អ្នក ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះអាចកំណត់សមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការផ្តល់មាតិកាដែលបានកាត់ទៅអ្នក.

យើងអាចប្រមូលនិងរក្សាទុកព៌តមានប្រើប្រាស់ដែលអាចកំណត់បានដោយមិនចំពោះ(រួមទាំងភាពញឹកញាប់និងចំនួនអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង ព៌តមានបែបនេះត្រូវបានប្រើតែក្នុងការសរុបពីនិងការលក្ខខណ្ឌមួយដែលទទួលរ៉ាប់រងអនាមិកភាព យើងអាចផ្តល់អនាមិកនេះ ព៌តមានសរុបទៅដៃគូរបស់យើងហើយដៃគូរបស់យើងអាចប្រើព៌តមានទាំងនេះបន្ថែមដើម្បីកំណត់ទម្រង់ការប្រើប្រាស់ទូទៅនិងនិន្នាការក្នុងការផ្តល់អោយអ្នកនូវបទពិសោធន៍បណ្តាញដែលមានភាពល្អប្រសើរ.

c)អ៊ីម៉ែល & ការទំនាក់ទំនងដទៃ

យើងអាចទាក់ទងអ្នកតាមរយះអ៊ីម៉ែលដើម្បីផ្ញើរអោយអ្នកនូវសារដែលពាក់ព័ន្ធ សំខាន់.

យើងក៏អាចផ្ញើរអោយអ្នកនូវសំបុត្រសារព៌តមាននិងសារអ៊ីម៉ែលបន្ថែមពីផលិតផលរបស់យើង សេវាកម្ម ការប្រកួត និងការផ្សព្វផ្សាយដែលយើងគិតថាអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍។ ប្រសិនបើអ្នកលេងចង់ទទួលសារទាំងនេះនិងការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពីពួកយើង អ្នកអាចជ្រើសរើសបណ្តាញមិនទទួលដែលបង្ហាញក្នុងអ៊ីម៉ែលនីមួយៗ។ អ្នកក៏អាចបែងចែកការពេញចិត្តទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដោយភ្ជាប់បណ្តុំអ៊ីម៉ែលដែលពេញចិត្ត។ ក្នុងdotproperty-kh.com ទំព័រសមាជិកភាពរបស់អ្នកនិងប្តូរការបង្កើតរបស់អ្នក.

របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព៌តមានរបស់អ្នក

រាល់ព៌តមានបុគ្គលភាពទាំងអស់ ដែលយលប្រមូលពីអតិថិជនរបស់យើងគឺសម្រាប់គោលបំណង of នៃការពីពណ៌នាខាងលើ (see sections b & c), ក៏ដូចជា:

 • ការដំណើរការ ការត្រួតពីនិត្យ ការបញ្ជាក់សុពលភាពនិងការបំពេញប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក
 • ការបង្កើត ការគ្រប់គ្រង និងការរក្សាទុកសមាជិកភាពរបស់អ្នកក្នុងទំព័រនេះ
 • ការផ្តល់ការគាំទ្រនិងសេវាកម្មចំពោះអតិថិជនដែលសំណូមពរ
 • កត់ត្រាការរក្សាទុកប្រវត្តិនៃការទិញរបស់អ្នក
 • អាចភ្ជាប់ការទំនាក់ទំនងតាមរយះគេហទំព័រ ប្លុកនិងបណ្តាញសង្គម
 • ការគ្រប់គ្រងការចូលរួមរបស់អ្នកក្នុងការប្រកួតនិងការផ្សព្វផ្សាយ
 • ការផ្ញើរអ៊ីម៉ែលដែលសមរម្យ(See Section c: Email & Other Communications)

Under 16?

dotproperty-kh.com មានបំណងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអាយុ១៦ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះ ប្រសិនបើអ្នកក្រោមអាយុ១៦ឆ្នាំ អ្នកមិនអនុញ្ញាតអោយ ផ្តល់ ព៌តមានផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីទេ dotproperty-kh.com. យើងនឹងលុបព៌តមានផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នកអ្នកមានអាយុតិចជាង១៦ឆ្នាំដែលយើងបានរកឃើញថាយើបានប្រមូលព៌តមានទាំងនេះពីអ្នកដែលមានអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យយល់ព្រមពីញាតិ ប្រសិនបើអ្នកជឿថាយើងអាចបានប្រមូលព៌តមានពីមនុស្សមានអាយុតិចជាង១៦ឆ្នាំ សូមទាក់ទងមកយើងតាមរយះអ៊ីម៉ែល [email protected] ដូច្នេះយើងនឹងកែតម្រូវ.

ការចែកចាយព៌តមានh2>

dotproperty-kh.com មិនចែករំលែកព៌តមានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយការមិនទាក់ទងពីអ្នកទីបីសម្រាប់គោលបំណងផ្សព្វផ្សាយរបស់ពូកគេ យើងចែករំលែកព៌តមានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយមិនទាក់ទងជាមួយអ្នកទីបីតែប៉ុណ្ណោះដូចដែលបានពិពណ៌នាខាងលើ:

ការបង់ ការដឹកជញ្ជូន ផ្តល់ព៌តមាននិងកម្មវិធីដទៃ

យើងអាចជ្រើសរើសប្រើប្រាស់អ្នកដំណើរការការប់ងភាគីទីបីម្នាក់និងភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនភាគីទីបីមួយដើម្បីអោយប្រាកដថាការបង់និង/ ឬការផ្ទេរត្រូវបានតម្រូវ ។ យើងក័ប្រើប្រាស់អ្នកទីបីម្នាក់ដើម្បីចាត់ការកម្មវិធីណែនាំរបស់យើង។ យើងអាចប្រើប្រាស់ភាគីទីបីដទៃទៀតសម្រាប់សេវាកម្មដទៃពីពេលមួយទៅមួយ។ ភាគីទីបីនេះគ្មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ព៌តមានផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេទេ.

ការបង្ហាញស្របច្បាប់

យើងរក្សាសីទ្ធិបង្ហាញព៌តមានផ្ទាល់ខ្លួនទៅអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើង រដ្ឋាភិបាល ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ ឬភាគីទីបីក្រោមកាលះទេសះដែលមានការសំណូមពរត្រឹមត្រូវ(ដូចជា ការឆ្លើយតបទៅនឹងការកោះហៅរបស់តុលាការ ដីកា ឬ ដំណើរការប្រព្រឹត្តិការវិនិច្ឆ័យ)dotproperty-kh.com, ក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នមួយនិងពេញលញរបស់យើងដែលចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវនិងសមរម្យ។ លើសពីនេះទៀតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការលក់ រួមបញ្ចូលឬផ្ទេរនៃdotproperty-kh.com ទ្រព្យមួយចំនួនឬទាំងអស់ ឬការមិនដោះស្រាយឬក្ស័យធន ព៌តមានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅភាគិទីបីដែលមិនពាក់ព័ន្ធ ក្នុងផ្នែកណាមួយឬជាផ្នែកមួយពីទ្រព្យដែលបានផ្ទេរដទៃឬទ្រព្យ បន្ទាប់មកការផ្ទេរមួយចំំនួននឹងគ្រប់គ្រងដោយនិងទទួលខុសត្រូវពីអ្នកទិញឬអ្នកជោគជ័យពីទ្រព្យដែលបានផ្ទេរឬពីទ្រព្យ។ យើងអាចបញ្ជាក់អ្នកដោយកត់សម្គាល់លើគេហទំព័រនៃការប្តូរក្នុងការអនុវត្តព៌តមានដែលគ្រប់គ្រងព៌តមានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាលទ្ធផលនៃការផ្ទេរទ្រព្យឬទ្រព្យផ្លាស់ប្តូរក្នុងភាពជាម្ចាស់និងជម្រើសរបស់អ្នកពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ព៌តមាន។.

បណ្តាញទៅគេហទំំព័រភាគីទីបី

គេហទំព័រនេះមានបណ្តាញទៅគេហទំព័រដទៃdotproperty-kh.com គ្មានទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់ការអនុវត្តឯកជនភាពឬមាតិកានៃគេហទំព័រដទៃ យើងលើកទឹកចិត្តអោយអ្នកអានគោលនយោបាយឯកជនភាពនៃគេហទំព័រនីមួយៗដែលអ្នកបានចូលមើលមុននឹងបង្ហាញព៌តមានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក.

មាតិកាទាក់ទងនឹងអ្នកប្រើប្រាស់និងការបង្ហាញព៌តមាន

ព៌តមានឬមាតិការូបភាពផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបង្ហាញតាមបណ្តាញក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់ដទសអាចមើលឃើញ(ប៉ុន្តែមិនកំណត់ រូមបញ្ចូល ការមើល កាលផ្តល់យោបល់ ការចូលរួមក្នុងគេហទំព័របណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម រួមពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកួតនិងការផ្សព្វផ្សាយនិងលើdotproperty-kh.com blog)ក្លាយជាសាធារណះនិងអាចអាន បានប្រមូលនិងបានប្រើប្រាស់ដោយសមាជិកដទៃក្នុងការប្រជុំនេះដើម្បីផ្ញើរអោយអ្នកនូវសារដែលមិនអង្គាស។ ឈ្មោះសមាជិកភាពរបស់អ្នក អ៊ីម៉ែលឬព៌តមានដទៃទៀតក៏អាចបង្ហាញពេលដែលអ្នកដាក់ជាយោបល់ឬបញ្ចូលរូបភាពតាមរយះគេហទំព័រdotproperty-kh.comមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះព៌តមានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសបង្ហាញក្នុងការប្រជុំទាំងនេះ.

របៀបដែលយើងការពារព៌តមានរបស់អ្នក

dotproperty-kh.com ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនក្នុងចំណោមបច្ចេកវិទ្យាកំរិតខ្ពស់បំផុតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់គោលបំណងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណែត។ ពេលដែលអ្នកភ្ជាប់ចេញរបស់យើងដោយប្រើប្រាស់ទ្រនាប់សន្តិសុខស្តង់ដាឧស្សាហកម្ម (SSL) បច្ចេកវិទ្យា ព៌តមានរបស់អ្នកត្រូវបានការពារទាំងការបញ្ចាក់ម៉ាស៊ីនមេនិងការប្តូរ ព៌តមានធ្វើអោយប្រាកដថាព៌តមានរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពនិងអាចតែ dotproperty-kh.com.

លើសពីនេះទៀត, dotproperty-kh.com ត្រូវបានទទួលក្នុងបរិយាកាសសន្តិសុខម៉ាស៊ិនមេ ដែលប្រើភ្លើងជញ្ជាំងនិងបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដើម្បីការពារដំណើរខាងក្នុងឬខាងក្រៅដើម្បីរក្សាយើងអោយសុវត្ថិភាព

ដំណើរការព៌តមានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក&ការពេញចិត្ត

អ្នកអាចដំណើរការ ធ្វើអោយប្រសើរឬប្តូវព៌តមានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិងការទំនាក់ទំនងការពេញចិត្ត ដោយចូលទៅក្នុងdotproperty-kh.com គេហទំព័រសមាជិកភាពរបស់អ្នកនិងកែប្រែការពេញចិត្តរបស់អ្នកនៅការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់អ្នក
អ្នកអាចជ្រើសរើសមិនផ្តល់អោយយើងនូវព៌តមានតិចឬទាំងអស់ដែលយើងបញ្ជាក់ឬសំណូមពរ ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកអ្នកអាចគ្មានលទ្ធភាពបង្កើតសមាជិកភាពជាមួយយើងដើម្បីយកគុណប្រយោជន៍មួយចំនួនឬទាំងអស់នៃលក្ខណះពិសេសរបស់យើង

សិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នក

ដើម្បីបានព៌តមាននេះពីdotproperty-kh.com សូមផ្ញើរសារអ៊ីម៉ែល ទៅអ៊ីម៉ែល [email protected] ជាមួយនឹង "dotproperty-kh.com ព៌តមានឯកជន" នៅបន្ទាត់ប្រធានបទនិងក្នុងតួសេចក្តីរបស់អ្នក។ យើងនឹងផ្តល់ព៌តមានដែលសំណូមពរ អ្នកក្នុងអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលក្នុងពេលឆ្លើយតប.

ធ្វើអោយប្រសើរនូវគោលនយោបាយឯកជន

dotproperty-kh.com នៅពេលមួយចំនួននិងគ្មានការកំណត់ អាចកែប្រែឬធ្វើអោយប្រសើរនូវគោលនយោបាយឯកជននេះដោយកែវានៅលើគេហទំព័រ ការប្រើប្រាស់បន្តរបស់អ្នកក្នុងគេហទំព័របង្កើតការទទួលយករបស់អ្នករាល់ការកែតម្រូវមួយចំនូន ដូច្នេះអ្នកគួរតែមើលគេហទំព័រគោលនយោបាយឯកជនថ្មីអោយទៀងពេល
***Last updated 19-Mai-2015

ទំនាក់ទំនងមកពួកយើង

យើងស្វាគមសំណួររបស់អ្នក មតិយោបលនិងការព្រួយបារម្ភពីគោលនយោបាយឯកជននិងគេហទំព័រ

អ្នកអាចទាក់ទងយើងតាមរយះ អ៊ីម៉ែល [email protected]