ចំនួនកម្ចី *
I will make a down payment 
ការបង់ធ្លាក់ចុះ
កាលកំណត់កម្ចី *
អត្រាការប្រាក់ *
ពី
ទៅ
អត្រាការប្រាក់
Advanced payment options 

Mortgage loan of $ 100,000 for 30 ឆ្នាំ at 4.5%

ប្រាក់ដើម
-
អត្រាការប្រាក់/ឆ្នាំ
-
ការបង់ប្រចាំខែ
-
កាលកំណត់កម្ចី
-
ការបង់សរុប
-
ការបង់ការប្រាក់សរុប
-

Your monthly payments and the amount of interest you will pay will vary depending on how much you borrow, the interest rate(s), and the length of your loan.

If you would like to know how long your loan will be if you decided to make higher monthly payments, try filling out the Fixed monthly payment field in the advanced options and calculate again, the length of the loan and paid interests should then decrease. You can also set Extra payments at fixed dates or regular intervals, when you receive bonuses for example, to reduce the total interests paid, shorten your loan or reduce your monthly payments.

តុល្យភាពប្រាក់ដើម
ប្រាក់ដើម ការប្រាក់ ការបង់