រាជធានី​ភ្នំពេញ

About Bungalows

Bungalows គឺ​ជា​គម្រោងផ្ទះមួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​អភិវឌ្ឃ​ឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ Borey Ataingmeas International Real, Bungalows at រាជធានី​ភ្នំពេញ

Bungalows location map

About the developer

Borey Ataingmeas International Real has also developed projects such as Lucky Villas, Gold Villas, និង Golden Villas

គម្រោងផ្សេងទៀតនៅក្បែរ

មានចំនួនផ្សេងទៀតៈ ផ្ទះ developments located in the area of Bungalows including:

ប្លង់គម្រោង

ការរាប់ការបង់ប្រាក់កម្ចី

This lisitng provided by Borey Ataingmeas International Real The information contained in this listing froms a property advertisement of which dotproperty-kh.com has no control over content contained within furthermore, dotproperty-kh.com, cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising