រាជធានី​ភ្នំពេញ

About Orkide Villa

Orkide Villa គឺ​ជា​គម្រោងvilla Orkide Villa at រាជធានី​ភ្នំពេញ has the following facilities: ម៉ាស៊ីនត្រជាក់, កាមេរ៉ា​សុវត្តិភាព, សួនលំហែកាយ, ចំណត និង សន្តិសុខ.

Orkide Villa location map

Features

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • កាមេរ៉ា​សុវត្តិភាព
  • សួនលំហែកាយ
  • ចំណត
  • សន្តិសុខ

គម្រោងផ្សេងទៀតនៅក្បែរ

មានចំនួនផ្សេងទៀតៈ Villa developments located in the area of Orkide Villa including: