ខុនដូ Projects របស់ Preah Sihanouk

D' Seaview គឺ​ជា​គម្រោងខុនដូមួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​អភិវឌ្ឃ​ឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ CAMHOMES, CAMHOMES has also...
តំលៃ​ចាប់​ពី ទាក់ទងសម្រាប់តម្លៃ
marker Preah Sihanouk, Cambodia / ខុនដូ