ខុនដូ Projects របស់ Doun Penh, រាជធានី​ភ្នំពេញ

One Park Condominium គឺ​ជា​គម្រោងខុនដូមួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​អភិវឌ្ឃ​ឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ Graticity Real Es...
តំលៃ​ចាប់​ពី ទាក់ទងសម្រាប់តម្លៃ
marker រាជធានី​ភ្នំពេញ, Cambodia / ខុនដូ