ខុនដូ Projects របស់ Chamkar Mon, រាជធានី​ភ្នំពេញ

The Bridge គឺ​ជា​គម្រោងខុនដូមួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​អភិវឌ្ឃ​ឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ Oxley Group, Units range fr...
តំលៃ​ចាប់​ពី ទាក់ទងសម្រាប់តម្លៃ
marker រាជធានី​ភ្នំពេញ, Cambodia / ខុនដូ
CA & SA Condo គឺ​ជា​គម្រោងខុនដូ This condo has 12 floorsUnits range from studio។
តំលៃ​ចាប់​ពី ទាក់ទងសម្រាប់តម្លៃ
marker រាជធានី​ភ្នំពេញ, Cambodia / ខុនដូ
The Peak Residences គឺ​ជា​គម្រោងខុនដូUnits range from studio។
តំលៃ​ចាប់​ពី ទាក់ទងសម្រាប់តម្លៃ
marker រាជធានី​ភ្នំពេញ, Cambodia / ខុនដូ
De Castle Royal គឺ​ជា​គម្រោងខុនដូ This condo has 33 floorsUnits range from studio to 4 bedroom។
តំលៃ​ចាប់​ពី ទាក់ទងសម្រាប់តម្លៃ
marker រាជធានី​ភ្នំពេញ, Cambodia / ខុនដូ