រាជធានី​ភ្នំពេញ

About Lovely Jubbly Villa

Lovely Jubbly Villa គឺ​ជា​គម្រោងពាណិជ្ជកម្ម Lovely Jubbly Villa at រាជធានី​ភ្នំពេញ has the following facilities: ម៉ាស៊ីនត្រជាក់, កន្លែងញាំសាច់អាំង, សួនលំហែកាយ, ចំណត, ទីធ្លា​លេង​កំសាន្ត, សន្តិសុខ, អាង​ហែល​ទឹក​ និង ​ប្រព័ន្ធ​អុីនធឺណែត​.

Lovely Jubbly Villa location map

Features

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • កន្លែងញាំសាច់អាំង
  • សួនលំហែកាយ
  • ចំណត
  • ទីធ្លា​លេង​កំសាន្ត
  • សន្តិសុខ
  • អាង​ហែល​ទឹក​
  • ​ប្រព័ន្ធ​អុីនធឺណែត​

គម្រោងផ្សេងទៀតនៅក្បែរ

មានចំនួនផ្សេងទៀតៈ ពាណិជ្ជកម្ម developments located in the area of Lovely Jubbly Villa including: