រាជធានី​ភ្នំពេញ

About The Villa Paradiso

The Villa Paradiso គឺ​ជា​គម្រោងពាណិជ្ជកម្ម The Villa Paradiso at រាជធានី​ភ្នំពេញ has the following facilities: ម៉ាស៊ីនត្រជាក់, កាមេរ៉ា​សុវត្តិភាព, សួនលំហែកាយ, ចំណត, សន្តិសុខ, អាង​ហែល​ទឹក​ និង ​ប្រព័ន្ធ​អុីនធឺណែត​.

The Villa Paradiso location map

Features

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • កាមេរ៉ា​សុវត្តិភាព
  • សួនលំហែកាយ
  • ចំណត
  • សន្តិសុខ
  • អាង​ហែល​ទឹក​
  • ​ប្រព័ន្ធ​អុីនធឺណែត​

គម្រោងផ្សេងទៀតនៅក្បែរ

មានចំនួនផ្សេងទៀតៈ ពាណិជ្ជកម្ម developments located in the area of The Villa Paradiso including: