ទំព័រអំពីយើង

អំពីអចលនទ្រព្យដត អចលនទ្រព្យដត Cambodia នាំមកនូវអ្នកទិញ អ្នកជួលនិង​អ្នកវិនិយោគជាមួយនឹងអ្នក​លក់​ផ្ទះ អ្នកជួល ទីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យឯកជននិងអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យដ៏ល្អក្នុង​ប្រទេស។

អចលនទ្រព្យដត​ផ្តល់​​ជូននូវអចលនទ្រព្យរាប់ពាន់ដើម្បីស្វែងរកនិង រក្សាការជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់​តាមរយះព៌តមាន គន្លិះ​និង​ លក្ខណះពិសេស។​ គេហទំព័រអចលនទ្រព្យដត មានចំណងធ្វើអោយការ​ដំណើរការប្រព័ន្ធ​អនឡាញ​រហ័ស​និង​ធម្មតាជាងមុន ខណះពេលដែលក្លាយជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយក្នុងការជំរុញការលក់ ឬជួលអចលន​ទ្រព្យ។

ដំ​ណើរ​​ការក្នុង ខែ មិថុនា ឆ្នាំ​​ ២០១៥ អចលនទ្រព្យដត Cambodia និង​ជាអចលនទ្រព្យមួយក្នុងចំណោមផតថលអចលនទ្រព្យប្រទេសទាំងប្រាំបួន​ដែលដំណើរការ​ដោយ​​ក្រុមអចលនទ្រព្យដត​ ដែលបានចាប់ផ្តើមក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ និង​ជាអចលនទ្រព្យ​មួយនៃបណ្តាញ​ផត​​​​​​ថលអចលនទ្រព្យធំបំផុតទូទាំអាស៊ី។

Map