ពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់លក់

រាជធានី​ភ្នំពេញ
Sale: $ 10,815
Full description

អត្តសញ្ញាណអចលនទ្រព្យ: 4445946

ពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់លក់ របស់ រាជធានី​ភ្នំពេញ

ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់លក់ ហើយ​​ស្ថិត​នៅ​សង្កាត់ រាជធានី​ភ្នំពេញ។

Telephone number:
View Phone
ការរាប់ការបង់ប្រាក់កម្ចី
ពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់លក់ របស់ រាជធានី​ភ្នំពេញ location map
Contact information
Similar properties សម្រាប់លក់
Other searches in រាជធានី​ភ្នំពេញ
ការចុះបញ្ជីនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយ Prop Meilleur Co. Ltd The information contained in this listing forms a property advertisement of which dotproperty-kh.com has no control over content contained within. Furthermore, dotproperty-kh.com cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising.
View Phone